+91-020-25656577

नोंदणीकृत कार्यालय


एमएसएफसी बिल्डिंग
270 भांबुर्डा, नारायण एसबी मार्ग,
विरूद्ध. सिम्बायोसिस कॉलेज,
गोखलेनगर, पुणे 411016
महाराष्ट्र,
भारत

सहाय्य कार्यालय


ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन,
निर्मल भवन, दुसरा मजला,
बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईंट,
मुंबई -४०००२१,
महाराष्ट्र, भारत
connect@villagetransformation.org